ÁSZF


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (https://www.topmode.hu/aszf) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető weboldalunkon, arról letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://www.topmode.hu/aszf

1./ A SZOLGÁLTATÓ

A www.topmode.hu online áruházat/webshopot Varga János Ottó "e.v." üzemelteti (továbbiakban: Szolgáltató)

A Szolgáltató székhelye: 9025 Győr, Törpe utca 3.

A Szolgáltató postai címe: 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 15. B. ép. 1. a.

A Szolgáltató adószáma: 46683724-2-28

A Szolgáltató nyilvántartási száma: 4440789

A Szolgáltatót az egyéni vállalkozók nyilvántartásába vette: Belügyminisztérium, 65628-2/2020 ügyszámon, 17747/2020 nyilvántartási számon

A Szolgáltató számlavezető bankja és bankszámlaszáma: Duna Takarék Bank, 58600283-10008724, IBAN HU52 58600283-10008724-00000000

A Szolgáltató a jogszabályoknak megfelelően csomagküldő tevékenységet folytathat.

2./ VEVŐ

Vevő, aki szolgáltatást igénybe veszi, megrendelést ad le. (továbbiakban: Vevő)

3./ A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

A megrendelések leadása a www.topmode.hu oldalon keresztül történik.

A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a Vevő részére.

A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A Vevő teljes körű szavatosságot vállal a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

A termék vagy termékek kosárba helyezését követően átvételi és fizetési mód választandó. A "Rendelés leadása" gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz. Az ajánlattétellel egyidejűleg a Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A megrendelés akkor tekintendő érvényesnek, ha a Szolgáltató a megrendelés leadását követő 48 órán belül visszaigazolja a megrendelést. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termék megnevezését és darabszámát, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a Szolgáltató 48 órán belül nem igazolja vissza a megrendelést, akkor a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével.

A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.

A www.topmode.hu oldalon az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák, azonban nem tartalmazzák a szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. Amennyiben akció/leértékelés kerül bevezetésre a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról/leértékelésről és azok pontos időtartamáról, feltételeiről.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, illusztrációként szerepelhetnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges, valóságos kinézete miatti különbözőség miatt. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a Szállítási és Fizetési feltételek részben rögzítettek szerint leszállítsa. A Szolgáltató felhívja a Vevő figyelmét, hogy a kiszállítás során a Szolgáltató környezettudatos csomagolásra törekszik, így előfordulhat, hogy újrahasznosított csomagolóanyagokat és dobozokat használ a termékek kiszállítása során, ezzel is óvva környezetünket és fenntartható gazdaságunkat.

4./ ELÁLLÁS ÉS FELMONDÁS JOGÁNAK GYAKORLÁSA

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül.

A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja.

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, illetve a futártól kapott nyugtával bizonyíthatók.

Személyes átvételre a 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 15. B. ép. 1. a. szám alatt található ingatlanban -azaz a TOP-MODE üzletben- előzetes időpont egyeztetést követőn van lehetőség. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

Elállás esetén a terméket a Vevő saját költségén küldi vissza a Szolgáltató székhelyére és haladéktalanul, de legkésőbb a termék visszaérkezésétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a visszaküldött termék vételárát. Szállítási díjat elállás esetén a Szolgáltató nem téríti vissza, kizárólag a visszaküldött termék árát téríti meg a Vevőnek. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék vételárát kizárólag akkor téríti vissza a Szolgáltató, ha a Vevő a terméket visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe a Szolgáltató. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség.

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban meghatározott esetekben, így különösen olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyre szabtak. Szolgáltatónak joga van követelni az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

Ha a Vevő webshopon szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

5./ A TERMÉK HIBÁJA

A megrendelt termék hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

A kellékszavatossági igény érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Vevőt terheli az érdekmúlás érdemi bizonyítása. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevőnek kell viselnie. Ez alól kivétel, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényt már nem érvényesíthet.

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

A Vevő jogosult a kellékszavatosság helyett termékszavatossági igényt érvényesíteni. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését/ kijavítását igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a mindig a legpontosabbak szerepeljenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. A Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától. Kivételt képeznek ez alól az akciók/leértékelések keretében meghirdetett ajándéktermékek.

Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) rögzített rendelkezések irányadók.

A Ptk. alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

6./ SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI INFORMÁCIÓK

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az alábbi szállítási módoknak többletköltsége lehet, melyet a termékek ára nem tartalmaz.

Bizonyos esetekben egyes fizetési módok nem érhetőek el adott szállítási módok esetén.

A webshopban feltüntetett termékek árai bruttó árak, tartalmazzák az ÁFA-t az árak forintban értendők.

Rendelés kapcsán az alábbi szállítási módok állnak rendelkezésre:

(Az alábbi szállítási módok, mint szolgáltatások kizárólag Magyarországon érhetőek el.)

Házhozszállítás - GLS futárszolgálat

(40 kilogramm feletti rendelés esetén nem érhető el.)

Kérje a csomagját otthonra, munkahelyére. Igazán kényelmes megoldás, ha hosszabb időt tölt el egy helyen, hiszen a GLS Futára házhoz viszi a megrendelt termékeket. Szupergyors kiszállítás. Megrendelését, akár már másnap átveheti és megrendelése mellé csomagbiztosítás is jár díjmentesen 50.000 Ft-os értékhatárig. A GLS Futárszolgálat segítségével bármely magyarországi címre kérheti a szállítást, az átadott fuvarlevél számmal pedig nyomon követheti a szállított termék helyét és a szállítás állapotát. A GLS futárszolgálattal történő szállítás 50.000 Ft értékű csomagbiztosítást tartalmaz.

Szállítási költségek:

0,1-2 kg 1.276,-Ft

2,1-3 kg 1.498,-Ft

3,1-5 kg 1.642,-Ft

5,1-10 kg 1.708,-Ft

10,1-15 kg 1.858,-Ft

15,1-20 kg 1.958,-Ft

20,1-25 kg 2.119,-Ft

25,1-30 kg 2.369,-Ft

30,1-40 kg 3.605,-Ft

GLS esetén elérhető fizetési módok és azok költségei:

Utánvét

0,-Ft felett 990,-Ft

30.000 Ft felett 0,-Ft

Személyes átvétel

A Vevőnek lehetősége van csomagját személyesen átvenni a Szolgáltató posta címén, azaz a TOP-MODE üzletben (9021 Győr, Aradi vértanúk útja 15. B. ép. 1. a.). A csomag előre egyeztetett időpontban vehető át. A személes átvételnek többletköltsége nincs.

Személyes átvétel esetén elérhető fizetési módok és azok költségei

Utánvét - nincs költsége

Azonnali online bankkártyás fizetés - nincs költsége

Rendelése kapcsán az alábbi fizetési módok közül választhat:

Bankkártyás fizetés:

Megrendelése ellenértékét egyszerűn, bankkártyája segítségével is teljesítheti. Elfogadott bankkártyák: MasterCard, Visa, Maestro.

Utánvét:

Ha utánvét szolgáltatásunkat választja, akkor a megrendelt termékeket kizárólag átvételkor kell kifizetnie a futár részére vagy személyes átvétel esetén a posta címén, azaz a TOP-MODE üzletben. Az utánvétnek bizonyos esetekben költsége lehet, erről a 6./ pontban talál bővebb információt.

Amennyiben a szállítási és fizetési módok részleteivel kapcsolatban bővebb információra lenne szüksége, keressen minket elérhetőségeink egyikén vagy írjon Nekünk.

Átutalás:

Vevő a megrendelt termék ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követően a vevő jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

7./ VITARENDEZÉS

Szolgáltató kijelenti, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy Vevő részére megfelelő szolgáltatást nyújtson, azonban jogszabályi kötelezettségének eleget téve az 524/2013/EU rendelet alapján tájékoztatja Vevőt, hogy az online vásárolt termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan online vitarendezéssel élhet.

Az online vitarendezési fórum igénybevételéhez kérjük, hogy látogasson el az https://ec.europa.eu/consumers/odr oldalra.

Szolgáltató tájékoztatja Vevőt arról is, hogy minden esetben törekszik arra, hogy az esetleges vitás ügyeket békés tárgyalások útján kezelje. Ha a tárgyalások kezdetétől számított ésszerű határidőn belül a Felek nem tudnak közös megállapodásra jutni, akkor megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes bírósághoz, törvényszékhez vagy a helyi békéltető testülethez fordulnak jogorvoslatért.

A Szolgáltató területe szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: +36/96 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: www.gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Szolgáltató tájékoztatja vásárlót panaszával a jogi eljárásokat megelőzően a Szolgáltató online ügyfélszolgálatához fordulhat a topmode97@gmail.com e-mail címen.

Kérjük, hogy a panaszlevélbe tüntesse fel megrendelésének azonosítóját, a panasz tárgyát, a megoldási javaslatot és elérhetőségeit egyaránt. Szolgáltató tájékoztatja Vevőt, hogy telefonon kizárólag általános információkat közöl a vitarendezéssel, panaszkezeléssel kapcsolatban. Szolgáltató kijelenti, hogy kizárólag írásban e-mailben vagy postai levél formájában benyújtott panasz ügyeket áll módjában kivizsgálni a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül. Szolgáltató kijelenti, hogy a panaszkezelés kivizsgálását követően írásban tájékoztatja Vevőt a megoldási javaslatairól és a panaszkezelés vagy panasz rendezés további lehetséges lépéseiről.

8./ EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató rendszere a Vevő aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatók össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Szolgáltató jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Vevő által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállók. Vevő feliratkozhat a www.topmode.hu oldalon a Szolgálttó hírlevelére. Vevő önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Vevő részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küldhet, továbbá köteles törölni a Vevő adatait a hírlevélre feliratkozott Vevők adatai közül.

Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a Vevő álláspontját tükrözi, tartalmáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Szolgáltató kijelenti, hogy az online áruház/webshop használata kapcsán felmerült technikai hibákért és esetleges adatvesztésért felelősséget az adatvédelmi nyilatkozaton túl nem vállal.

Szolgáltató kijelenti, hogy weboldalát osztott szerverszolgáltatáson biztosítja Vevő részére. Az online felület elérhetőségét az alábbi tárhelyszolgáltató biztosítja Szolgáltató részére: https://www.webnode.hu/elerhetoseg/

Szolgáltató kijelenti, Vevő pedig elfogadja, hogy a szolgáltatás igénybevétele kapcsán szolgáltató a 2010/45/EU rendelet és az ÁFA törvény értelmében Vevő részére a termékek vagy szolgáltatások ellenértékéről elektronikus számlát állít ki. Vevő hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a részére elektronikus számlát állítson ki és, hogy azt megküldje a rendelési e-mail címre. Vevő jelen pontot különösképp elfogadja az oldalon történő rendelése kapcsán.

Jelen ÁSZF hatályos: 2021.01.05. napjától a visszavonásig és/vagy módosításáig.

Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadók.